BRT – Biorezonantna terapija

BRT – Biorezonantna terapija je metoda prirodnog, sigurnog i neinvazivnog ozdravljenja. Biorezonantna terapija putem eliminisanja patoloških frekvencija i obnavljanjem frekvencija koje je organizam imao u zdravom stanju, ubrzava i omogućuje proces ozdravljenja.

Šta je biorezonanca?

Reč rezonanca znači harmoničnost, dok biorezonanca u užem smislu označava harmoničnost biološkog organizma kojeg izjednačavamo sa zdravljem. 

Biorezonanca je biofizikalna metoda prirodnog, sigurnog i neinvazivnog ozdravljenja.

To je metoda koja pomaže našem organizmu da vrati narušenu komunikaciju između ćelija. Poznato je da ćelijska ravnoteža doprinosi normalizaciji svih telesnih funkcija koje su preduslov ozdravljenju. Što su frekvencije usklađenije naše telo je zdravije, svaki organ obavlja svoju funkciju i organizam nesmetano funkcioniše.

Ruski fizičari su pre četrdeset godina otkrili da ćelije živog organizma emituju talase tačno određene frekvencije i tako stvaraju elektromagnetni omotač odgovoran za funkcionalno stanje organizma. Ovi elektromagnetni talasi diktiraju sve biohemijske reakcije u organizmu.

Bilo koji uzroci poput virusa, bakterija, loše ishrane, zagađene životne sredine, stresnih situacija, lekova mogu deformisati vibracije u ćeliji, pojačati ih ili oslabiti. Organizam sam pokušava normalizovati biohemijske procese unutar ćelije. Ako to ne uspe patološki procesi prelaze na susedne ćelije, na ceo organ, pa tako i na organske sisteme i polako u taj patološki proces biva uvučen ceo organizam.

Ako organizam nije u stanju sam sebe da isceli potrebna mu je pomoć sa strane. Tu pomoć može mu pružiti biorezonantna terapija putem eliminisanja patoloških frekvencija i obnavljanjem frekvencija koju je organizam imao u zdravom stanju. 

Biorezonantna terapija ne isključuje ostale metode ozdravljenja. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama. Biorezonantna terapija se može koristiti i preventivno, kako bi se sprečio nastanak oboljenja.

Automatki sistem biorezonantne terapije

Testiranje i analiza funkcionalnog stanja organizma omogućava praćenje dinamike promene celog organizma i svih sistema da bi odredili pravac biorezonantne terapije i da bi pratili promene organizma tokom i posle terapije.

Kompjuterski sistem “Life Expert Profy” jasno, slikovito, dijagramski i u procentima daje informaciju o odstupanju organizma i svih njegovih delova i sistema od zdrave frekvencije kojom bi trebalo da vibriraju njegove ćelije.

Sistem omogućuje:

  • Otkrivanje i prognozu razvoja osnovnog poremećaja koji je uzrok problema.
  • Određivanje uzročno usmerene terapije.
  • Prećenje napredovanja tokom rezonantne terapije
  • Kontrolu efikasnosti po završenim terapijama.
  • Procenu i prognozu budućih patoloških procesa.
  • Individualan pristup svakoj osobi.

Prednosti biorezonantne terapije

Obnavlja ćelije i tkiva.

Skraćeno je vreme ozdravljenja.

Remisije (periodi bez bolesti) mogu da traju dugo.

Svaka terapija je antistres terapija jer smanjuje nivo stresogenih hormona a povećava nivo adaptogenih hormona.

Zbog preosetljivosti na lekove kod alergičnih osoba je najbolji izbor, a ujedno podiže antialergijsku otpornost organizma.

Svaka terapija je antionkološko preventivno delovanje.

Terapije su bezbolne i prijatne.

Terapije su usmerene na održavanje genetski određene vibracije ćelija zdravog organizma.

Rezultati biorezonantne terapije

Znatno poboljšanje stanja zdravlja i mogućnosti ozdravljenja.

Trajanje i rezultati terapije zavise od težine i dužine postojanja zdravstvenih problema, od energetskih rezervi u organizmu, od godina strosti i od broja prisutnih zdravstvenih problema.

Daje mogućnost ozdravljenja i kod onih zdravstvenih problema gde druge terapije nisu dale rezultate.

Nema nuspojava i nema kontraindikacija i zato je moguće koristiti ih i u slučajevima zdravstvenog problema nepoznatog porekla.

Šta je biorezonantna terapija?

Bioresonantnu terapiju je u Nemačkoj izumio dr F. Morell i inženjer E.Rasche 1976. godine. Njena ideja je u potpunoj harmoniji sa konceptom čoveka kao kompletnog samoregulacionog sistema, uzimajući u obzir prisutnost mnoštva međusobnih veza između njegovih ćelija, tkiva, organa i sistema. Štaviše, osnova funkcionisanja tela su procesi razmene energije i informacija.

Telo, kao samoorganizirajući sistem, ima sve što je potrebno za očuvanje svoje homeostaze. Zato je zadatak energetske i informacione medicine, kojoj pripada biorezonantna terapija, aktiviranje prirodnih mehanizama koji imaju za cilj obnavljanje i održavanje zdravlja.

Čovek je beskrajno veliki i istovremeno beskonačno mali sistem elektromagnetnih oscilacija. Oscilacije nastaju u organima i tkivima, u ćelijama, molekulima, atomima, protonima i elektronima. Zbog toga je regulacija svih telesnih funkcija zasnovana na elektromagnetnim oscilacijama, koje generiše telo i spolja.

Osnovni principi biorezonantne terapije zasnivaju se na činjenici da su sva živa bića i svi njeni funkcionalni sistemi izvori izuzetno slabih elektromagnetskih oscilacija širokog opsega frekvencija, koji zauzvrat pokriva širok spektar talasa različitih dužina, od super dugih do veoma kratkih. Ove oscilacije svojstvene telu nazivaju se fiziološke ili harmonijske oscilacije.

Uvođenjem patogenih faktora ili pojavom bolesti u organizmu, formiraju se novi izvori elektromagnetnih oscilacija, takozvani patološki ili neskladni, koji narušavaju njegovu fiziološku ravnotežu. Telo se razboli kada nije u stanju da održi dinamičku ravnotežu između fizioloških i patoloških oscilacija i nije u stanju da neutrališe patološke oscilacije i smanji ih na prihvatljiv nivo. Zbog toga je zadatak biorezonantne terapije da “očisti” organizam od štetnih oscilacija i da ga dopuni svojim fiziološkim frekvencijama.

Pošto su ljudske oscilacije (signali) elektromagnetne prirode, pojavila se mogućnost njihovog prenosa na specijalnu opremu. Nakon što su prošli specijalnu obradu i filtriranje u uređaju, oscilacije se vraćaju testiranoj osobi. Elektromagnetno polje ispitivane osobe odmah odgovara na ove terapijske signale, a korigovane oscilacije se vraćaju u uređaj, itd. Tako, u toku terapije, testirana osoba i uređaj formiraju zatvoreni krug adaptivne regulacije, jer obrađene oscilacije se vraćaju testiranoj osobi iznova i iznova.

Rezonantne frekvencije, koje su tipične za normalan rad organizma, ali su se u bolesti pomerale patološkim faktorima, prioriteti su za telo i stoga se brzo apsorbuju i obnavljaju normalno funkcionisanje. Ovo je zbog ponovljenih efekata korektivnog vraćanja koji se ponavljaju tokom terapija. Njena visoka efikasnost je prouzrokovana tačnom podudarnošću sa fiziološkim karakteristikama frekvencije i amplitude živog organizma.

Ovo je naročito tačno u onim situacijama kada je telo izgubilo ili smanjilo dobijanje informacija o normalnim fiziološkim oscilacijama kao rezultat bolesti ili nekih spoljnih uticaja i može se obezbediti uz pomoć generatora elektromagnetnog signala male snage. Telesno-specifična modulacija ovih signala omogućava dobijanje informacija samo onim organima i tkivima za koje su ove oscilacije rezonantne.

Koristeći gore navedene metode, biorezonantna terapija slabi i blokira štetne oscilacije. A kako su svi biohemijski i morfološki poremećaji u telu primarno uzrokovani patološkim elektromagnetnim oscilacijama, primenjeni BRT program zapravo „uništava“ i „uklanja“ iz tela sve uzroke bolesti.

Efektivnost biorezonantne terapije, prema različitim izvorima, je od 75 do 85%.

“Ako želite da spoznate tajne univerzuma, razmišljajte u pravcu energije, frekvencije i vibracije” – NIKOLA TESLA